Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim nr 2

Ogłoszenia

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim nr 2 ogłasza rekrutację uzupełniającą na 1 miejsce w grupie 3-4-latków.
Rekrutacja uzupełniająca będzie trwać od dnia 23 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.
Zainteresowani rodzice zobowiązani są pobrać „ Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w budynku przedszkola przy ul. Zborowskiego 37
lub przez stronę internetową- w zakładce bocznej "Rekrutacja".
Wypełniony wniosek należy złożyć u dyrektora do dnia 30 kwietnia 2021 do godziny 15.00.

 

 

OGŁOSZENIE
Drodzy Rodzice w związku z rozpoczęciem budowy żłobka wjazd do przedszkola od ulicy Zborowskiego będzie zamknięty.
Od poniedziałku 08.03.2021r. wejście do przedszkola będzie możliwe wyłącznie od strony dworku.

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim nr 2 rozpoczyna rekrutację do przedszkola na rok szkolny2021/2022.

Rekrutacja będzie trwać od dnia 24 lutego 2021 do 19 marca 2021 r.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do pobrania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w budynku przedszkola ( przy ul. Zborowskiego 37) lub na naszej stronie internetowej- w zakładce
„Rekrutacja”.

Wniosek należy wypełnić i złożyć do Dyrektora do dnia 19 marca 2021r. do godz. 15.00.

Zapraszamy

  

 

ZEBRANIE

W poniedziałek 31.08.2020r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych. 
Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2 dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żabno

ZARZĄDZENIE NR 53/20

Burmistrza Żabna

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2 dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910) oraz § 1 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.)  oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

        §1.

 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2, ul. Zborowskiego 37, 33-131 Łęg Tarnowski,
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  §2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie i zobowiązuje się do umieszczenia stosownych informacji o ogłoszonym konkursie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie  w tym na BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie.

        §3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OGŁOSZENIE

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

 

Informujemy, że od dnia 21 maja otwieramy nasze przedszkole w stałych godzinach pracy. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo do skorzystania z placówki będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Stopniowe uruchamianie pracy przedszkola będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.
Przedszkole będzie funkcjonowało pod szczególnym reżimem sanitarnym. Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków.
Rodzice, którzy muszą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole bezwzględnie powinni pamiętać o tym, że:

 • do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci z objawami chorobowymi;
 • do placówki nie można posłać także dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 •  dzieci nie mogą przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
 •  dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, musi posiadać indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
 •  ograniczamy przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Dlatego też, dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez jednego z opiekunów;
 • opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci powinni bezwzględnie posiadać indywidualną osłonę nosa i ust oraz nie wchodzić bezpośrednio do budynku przedszkola.
 • rodzice mają obowiązek przekazać do przedszkola aktualne numery telefonów, celem szybkiej komunikacji przedszkola z rodzicami;
 •  rodzice mają obowiązek odbierać wszystkie telefony z przedszkola;
 • rodzice mają obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać dziecko z przedszkola z objawami chorobowymi;
 • rodzice mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki;
 • po ustaleniu wewnętrznych procedur rodzice dzieci, względem których przedszkole będzie pełniło funkcję opiekuńczą, są zobowiązani do zapoznania się z nimi i potwierdzenia przyjętych zasad;

Rodzice, którzy podejmą  decyzję o powrocie dziecka do przedszkola, zobowiązani są do zapoznania się z procedurą organizującą bezpieczne funkcjonowanie przedszkola w czasie pandemii Covid-19, podpisania oświadczeń i dostarczenia ich do placówki najpóźniej w momencie przyprowadzenia dziecka (rano)  umieszczonych na stronie Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim nr 2 (pplt2.przedszkolna.net)
O kolejnych ustaleniach będziemy informować na bieżąco.

 

PAMIĘTAJMY!
To od Państwa rzetelnych informacji zależy zdrowie i życie wszystkich dzieci pozostających pod opieką przedszkola, Państwa, a także pracowników placówki. W tym wyjątkowym czasie każdy z nas jest odpowiedzialny za drugiego człowieka. Nikt nie może pozwolić sobie na niedomówienia, zatajenia prawdy, itp., liczymy na zrozumienie w powyższej kwestii.

 

 

 

REKRUTACJA DYŻUR LETNI 2020-OGŁOSZENIE DYREKTORA

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Żabna z dnia 24-01-2020r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żabno w roku 2020. Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim nr 2 ma ustalony dyżur  letni od 1 sierpnia do 31 sierpnia  2020r. W miesiącu lipcu przedszkole będzie nieczynne ze względu na przerwę urlopową. Prosimy rodziców lub opiekunów prawnych,  którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu  w miesiącu sierpniu,  aby w  terminie do 8 czerwca 2020r.  wypełnili karty zgłoszenia na dyżur letni ( załącznik nr 1). Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 2/2020 Burmistrza Żabna. Ponadto informuję, że przedszkole nadal pracuje w reżimie sanitarnym.
W przypadku, gdy liczba chętnych na skorzystanie z dyżuru letniego będzie większa niż możliwości jakimi dysponuje przedszkole, liczba dzieci będzie weryfikowana zgodnie z Wytycznymi MEN  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Karty zgłoszenia na dyżur letni można pobrać ze strony internetowej przedszkola znajdujące sie w zakładce bocznej i przesłać pocztą elektroniczną na przedszkolelegtarnowski2@gmail.com lub złożyć osobiście w  godzinach pracy przedszkola.

 

 

OGŁOSZENIE!

Prosimy, aby rodzice, dzieci z grupy starszej odebrali karty pracy część 4. Będzie taka możliwość w :

środę od 9.00 do 15.00

czwartek - od 9.00 do 14.00

Gdyby ktoś z Państwa nie mógł odebrać kart w wyżej podanym terminie prosimy o kontakt z nauczycielami gr. starszej lub Dyrektorem

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkol. 2020/21 przez komisję rekrutacyjną Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2

Na podstawie Art11a oraz 11b ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komisja rekrutacyjna przyjęła  do przedszkola  dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

Z uwagi na wolne miejsca przyjęto również  dzieci 2,5 letnie.

 

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok 2020/2021

 

 

2014

1

Biś Daniel

2

Jakubowska Julia

 

2015

1

Rzeszutko Kacper

 

2016

1

Kozdroń Amelia

 

2017

1

Broniek Piotr

 

 

3

Gancarz Jakub

4

Kobos Aleksandra

5

Maciejewska Zofia

6

Morys Maksymilian

7

Noga Dominik

8

Szczecina Aurelia

9

Żywiec Aleksy

 

2018

1

Wolański Miłosz

 

 

UWAGA!

Prosimy Rodziców aby potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola przesłali droga elektroniczną na adres e-mail: przedszkolelegtarnowski2@gmail.com do dnia 6 kwietnia do godz. 15:00.

 

Lista dzieci zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną do Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim nr 2 na rok szkolny 2020/21

Na mocy Art 11a oraz 11b ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała do przedszkola  dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Ponieważ przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dzieci 2,5 letnie również zostały zakwalifikowane.

Lista dzieci zakwalifikowanych Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim nr 2

 

2014

1

Biś Daniel

2

Jakubowska Julia

 

2015

1

Rzeszutko Kacper

 

2016

1

Kozdroń Amelia

 

2017

1

Broniek Piotr

2

Bysiek Vanessa

3

Gancarz Jakub

4

Kobos Aleksandra

5

Maciejewska Zofia

6

Morys Maksymilian

7

Noga Dominik

8

Szczecina Aurelia

9

Tyrka Tymon

10

Żywiec Aleksy

 

2018

1

Małek Marcel

2

Wolański Miłosz

3

Miłkowski Ignacy

 

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
  W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

 

Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim nr 2 ogłasza nabór dzieci 3-6 letnich na rok szkolny 2020/2021. Dokumenty oraz wszelkie informacje dostępne w zakładce REKRUTACJA.

  

 


 

We wtorek 21.01. o godz. 16.00 zapraszamy na zebranie .

 

 

W poniedziałek 16.12.2019r. będziemy dekorować upieczone pierniki. W związku z tym prosimy o przyniesienie przez dziecko kolorowej posypki, pisaków do dekoracji naszych wypieków.

 

Prosimy, aby dzieci przyniosły po jednej bombce do udekorowania naszej przedszkolnej choinki.

 

Prosimy, aby w poniedziałek 2.12. przyprowadzić dzieci do przedszkola do godziny 8.00. W tym dniu śniadanie będzie wcześniej ze wzglęgu na wyjazd na warsztaty Bożonarodzeniowe.

 

 


 

 

 

W dniu 22.11. odbędzie się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców naszych Przedszkolaków.

Prosimy, aby w tym dniu ubrać dzieci odświętnie. Białe koszule, czarne lub granatowe spodnie, dziewczynki spódnice.


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny