Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim nr 2

PROCEDURA POBYTU DZIECI I RODZICÓW

       Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/08/2020

Dyrektora Publicznego Przedszkola

w Łęgu Tarnowskim nr 2

PROCEDURA  POBYTU  DZIECI  I  RODZICÓW 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ŁĘGU TARNOWSKIM NR 2

W  CZASIE  TRWANIA EPIDEMII  COVID-19

 

 

 

Podstawa prawna:

  

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja. Wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

 

 

Cel procedury:

Określenie praw i obowiązków rodziców oraz opiekunów prawnych,  dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Łęgu Tarnowskim nr 2  oraz działań dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2                       

 

 

 1. Zasady ogólne
 1. Dzieci zostają przyprowadzane do Przedszkola bezwzględnie do godziny 7.55. Po upływie tej wyznaczonej godziny pracownicy będą musieli wykonać inne niezbędne czynności związane z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych w wyznaczonej i stałej sali pod opieką tych samych opiekunów, wyznaczonych przez Dyrektora.
 3. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 4. Grupy dzieci  w miarę możliwości nie powinny stykać się ze sobą.
 5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na jedno dziecko. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, np. łazienek). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać jej na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów znajdujących się w niej.
 6. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola zabawek lub innych zbędnych przedmiotów.
 7. Wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowe zabawki) należy usunąć z sali, natomiast pozostały sprzęt i przybory sportowe należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 8. Rodzic/ Opiekun może wejść z dzieckiem do holu oraz szatni przedszkola, z zachowaniem minimalnej odległości  przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności czyli osłona ust i nosa, obowiązkowa dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek ochronnych.
 9. Przypominamy aby bezwzględnie respektować zalecenia sanitarne i przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. W  razie przejawiania przez dziecko niepokojących objawów chorobowych, zostanie ono  izolowane w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i Rodzic będzie niezwłocznie powiadomiony o konieczności pilnego odbiorzu dziecka z Przedszkola.
 11. Zaleca się aby personel pomocniczy i kuchenny nie kontaktował się z pracownikami opiekującymi się dziećmi.
 12. W czasie pobytu dziecka w Przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci jak i nauczycieli.

 

 1. Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu
 1. Dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od osób trzecich i zmianowości grup. W razie potrzeby można korzystać z pobliskich obiektów rekreacyjnych.
 2. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 

 1. Obowiązki Rodziców
 1.  Dziecko odbierane  jest od rodzica/opiekuna oraz przekazywane po zajęciach edukacyjnych przy drzwich klatki schodowej w budynku przedszkola.
 2. W szatni Przedszkola może przebywać maksymalnie pięcioro Rodziców wraz z dziećmi. W holu należy stać na wyznaczonych miejscach zachowując wymagany odstęp.
 3. W razie obecności większej liczby osób pozostałe czekają na zewnątrz do momentu, aż poprzednia osoba opuści hol Przedszkola.
 4. Dziecko jest przebierane przez Rodzica. Dzieci starsze 5-6-latki mogą przebierać się samodzielnie.  Po dokonaniu tej czynności pracownik obsługi odbiera przed szklanymi drzwiami dziecko i zaprowadza je do sali. Rodzic nie wchodzi poza rejon holu.
 5. Rodzice mogą zostawić w szafce dziecka dodatkowe ubrania na zmianę (w razie potrzeby).
 6. Przypominamy, że do Przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę.
 7. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 8. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 9. Rodzice/opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.
 10. Zadaniem rodzica jest regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu).
 11. Przyprowadzając po raz pierwszy dziecko do przedszkola rodzic zobowiązany jest wypełnić oświadczenia , które stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do procedury.
 12. Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko do przedszkola jednocześnie wyraża zgodę na pomiar temperatury jeśli zaistnieje taka konieczność, co potwierdza podpisem na odpowiednim formularzu.

 

 

 

                                     

 

 

                   Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 2/05/2020
Dyrektora Publicznego Przedszkola
w Łęgu Tarnowskim nr 2
dnia 6.05.2020

 

PROCEDURA  POBYTU  DZIECI  I  RODZICÓW 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ŁĘGU TARNOWSKIM NR 2

W  CZASIE  TRWANIA EPIDEMII  COVID-19

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 2.03.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374)o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 • Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 POZ.780) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567).

 

Cel procedury:

Określenie praw i obowiązków rodziców oraz opiekunów prawnych,  dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Łęgu Tarnowskim nr 2  oraz działań dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2                       

 

 

 

 1. Zasady ogólne
 1. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 2. Grupy powinny liczyć do 12 dzieci i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tych samych opiekunów wyznaczonych przez dyrektora
 3. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 4. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą.
 5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, np. łazienek). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać jej na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów znajdujących się w niej.
 6. W łazience przedszkolnej może przebywać jednocześnie maksymalnie dwoje dzieci.
 7. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola zabawek.
 8. Wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowe zabawki) należy usunąć z sali, natomiast pozostały sprzęt i przybory sportowe należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 9. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci, nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na 2 m.
 10. Personel pomocniczy i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi                                 i z personelem opiekującym się dziećmi.
 11. Osoby trzecie mogą przebywać w przedszkolu tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust               i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
 12. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust                  i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli.

 

 1. Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu
 1. Dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
 2. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 3. Nie należy  organizować żadnych wyjść na zewnątrz, poza teren przedszkola.

 

 1. Obowiązki rodziców

 

 

 1.  Dziecko odbierane  jest od rodzica/opiekuna oraz przekazywane po zajęciach opiekuńczych  w głównym wejściu przedszkola. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku przedszkola
 2. Dziecko jest przebierane przez pracownika przedszkola i pozostawia garderobę w wyznaczonym miejscu w szatni z zachowaniem bezpiecznej odległości . Pracownik przedszkola wykonuje te czynności w określonych środkach ochrony osobistej: rękawiczki , maseczki, przyłbice  zakrywające usta i nos.
 3. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 5. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 6. Rodzice muszą zapewnić swojemu dziecku, które ukończyło 4 lata indywidualna osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 7. Rodzice/opiekunowie muszą zabezpieczyć sie w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.
 8. Zadaniem rodzica jest regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu).
 9. Przyprowadzając po raz pierwszy dziecko do przedszkola rodzic zobowiązany jest wypełnić oświadczenia , które stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do procedury.
 10. Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko do przedszkola jednocześnie wyraża zgodę na pomiar temperatury, co potwierdza podpisem na odpowiednim formularzu.
 11. Rodzice mają obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie.

 

 

 1. Obowiązki Dyrektora
 1. Dyrektor organizuje zajęcia dla dzieci zgodnie z wytycznymi MZ, GIS oraz MEN.
 2. Dyrektor dba o zachowanie środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym dostawcami towarów.
 3. Zadaniem Dyrektora jest umieszczenie płynów do dezynfekcji przy wejściach do przedszkola i zobligowanie wszystkich dorosłych do korzystania z niego przed wejściem na teren placówki.
 4. W razie potrzeby Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 5. Dyrektor umieszcza w łazienkach plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk oraz do umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych..
 6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 7. Dyrektor zobowiązuje pracowników do szczególnej   profilaktyki zdrowotnej oraz informuje ich, że do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 8. Dyrektor organizuje pracę placówki tak, aby uniknąć rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 9. Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 10. W przypadku zgłoszenia przez nauczyciela niepokojących objawów choroby
  u dziecka Dyrektor odizolowuje je w odrębnym pomieszczeniu lub
  w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum dwóch metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów, aby jak najszybciej odebrali je z przedszkola.
 11. Dyrektor organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 12. Komunikacja z rodzicami/opiekunami odbywa się drogą telefoniczną. W przypadku nieodebrania połączenia telefonicznego przez rodzica/opiekuna natychmiast po stwierdzenia tego faktu  niezwłocznie kontaktuje się z placówką.
 13. Zadaniem Dyrektora jest zobowiązanie rodziców do bezzwłocznego odbierania połączeń telefonicznych z placówki.
 14. Zadaniem Dyrektora jest zobowiązanie rodziców do wyrażenia zgody na zmierzenie temperatury ich dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

 

 1. Obowiązki Nauczycieli

 

 1. Zadaniem nauczyciela jest wyjaśnienie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Nauczyciel ma za zadanie usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinien dopilnować  je systematycznie dezynfekować.
 3. Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 4. Zadaniem nauczyciela jest zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po wejściu rano do sali przedszkolnej, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.
 5. Zadaniem nauczyciela jest unikanie organizowania większych skupisk dzieci     w jednym pomieszczeniu.
 6. Podczas przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu na terenie placówki, przestrzega zasady dotyczącej zachowania możliwie maksymalnej odległości między dziećmi i zmianowości grup.
 7. Nauczyciel zapewnia dzieciom przebywającym w przedszkolu przede wszystkim opiekę.
 8. W przypadku zaobserwowania u dzieci jakichkolwiek objawów chorobowych obowiązkiem nauczyciela jest bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu Dyrektorowi.

 

 1. Obowiązki Pracowników obsługi

 

 1. Pomoc nauczyciela
 1. wykonuje czynności opiekuńcze w grupie, do której została przydzielona na okres sytuacji epidemicznej oraz pomaga przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
 2. zadaniem pomocy nauczyciela jest zwracanie uwagi, aby dzieci często
  i regularnie myły ręce, szczególnie po wejściu rano do sali przedszkolnej, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;
 3. w czasie spacerów i wyjść na świeże powietrze przestrzega zasady dotyczącej zachowania możliwie maksymalnej odległości między dziećmi;
 4. w przypadku zaobserwowania u dzieci jakichkolwiek objawów chorobowych obowiązkiem pomocy jest bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu wychowawcy;
 5. w razie konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka, pomoc nauczyciela powinna być zaopatrzona w indywidualne środki ochrony osobistej tj. jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos,
  a także fartuchy z długim rękawem.

 

 1. Woźna oddziałowa
 1. do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;
 2. zadaniem woźnej jest wzmożone odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, parapetów, półek na prace indywidualne                                z wykorzystaniem środków do dezynfekcji powierzchni .
 3. woźna oddziałowa dezynfekuje zabawki i sprzęty po każdym użyciu ich przez dziecko;
 4. zadaniem woźnej jest mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą oraz klamek z użyciem środków dezynfekujących - co godzinę;
 5. w czasie schodzenia się i rozchodzenia dzieci woźna monitoruje dezynfekowanie rąk przez rodziców/opiekunów oraz korzystanie                          z środków ochrony osobistej
 6. wyznaczona woźna oddziałowa/opiekun odbiera od rodzica/opiekuna dziecko w głównym wejściu ,pomaga rozebrać się/ubrać  i odwiesza je w szatni w wyznaczonym miejscu  i kieruje dziecko na salę, a w czasie odbierania dzieci z przedszkola ubiera  dziecko i przekazuje  rodzicom;
 7. przed śniadaniem woźna informuje intendentkę o liczbie dzieci obecnych w danym dniu;
 8. woźna odbiera wózek z posiłkami dla dzieci z korytarza przy kuchni;
 9. przed i po posiłkach woźna dezynfekuje stoliki, blaty i krzesełka;
 10.  woźna oddziałowa pełniąca obowiązki w pozostałej części  dezynfekuje klamki drzwi wejściowych do przedszkola i sali;

 

 1. Pracownicy kuchni
 1. w pomieszczeniach należących do kuchni (kuchnia właściwa i obieralnia) mogą przebywać wyłącznie pracownicy kuchni oraz Dyrektor;
 2. przygotowując posiłki dla dzieci pracownicy kuchni bezwzględnie przestrzegają zasad higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego;
 3. pracownicy kuchni zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego między sobą wynoszącego minimum 1,5 m;
 4. kucharka i pomoc kuchenna zaopatrzone są w środki ochrony osobistej (fartuchy, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk);
 5. kucharka i pomoc kuchenna zobowiązane są do utrzymania wysokiej higieny, częstego mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
 6. czyszczenie blatów stołów i lad należy wykonywać używając płynów do dezynfekowania powierzchni;
 7. naczynia stołowe i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać;
 8. posiłki należy wydawać zmianowo;
 9. kucharka i pomoc kuchenna porcjują posiłki, ustawiają je na wózku kelnerskim, który wywożą na korytarz przy kuchni, skąd odbiera go wyznaczona woźna oddziałowa;
 10. informację o liczbie dzieci w danym dniu podają intendentce woźne oddziałowe przydzielone do poszczególnych grup. 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                    Załącznik nr 2 do Procedury Pobytu Dzieci i Rodziców

w Publicznym Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim nr 2
 w   czasie trwania epidemii COVID-19                  

 

 

 

 

          OŚWIADCZENIE O GODZINACH POBYTU DZIECKA
W PUBLICZNYM PRZEDSZOLU W ŁĘGU TARNOWSKIM NR 2

 

 

 

          Ja niżej podpisany/a ............................................................................... oświadczam, że moje dziecko ....................................................................................

 będzie uczęszczać do Publicznego Przedszkola Łęgu Tarnowskim nr 2 od dnia……................2020 r.

w godzinach od ................   do ................

 

 

 

 

 

 

 

Łęg Tarnowski, dnia

                                                                                                            ………………………                                   …………………….………………

                                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Procedura pobytu dzieci i rodziców w przedszkolu (

Utworzono dnia 20.05.2020, 17:49

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny